podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020

Jak korzystać z wiążącej informacji stawkowej - odpowiedzi na pytania Czytelników

Na mocy art. 42a ustawy o VAT, od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Jednak decyzje w sprawie informacji stawkowej będą wiążące dla organów podatkowych dopiero od 1 lipca 2020 r. Od tego dnia bowiem wejdzie w życie art. 42c ustawy o VAT regulujący termin związania organów podatkowych wydaną decyzją.

Wydane do 30 czerwca 2020 r. WIS-y będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

W jaki sposób wiążąca informacja stawkowa będzie od 1 lipca 2020 r. zabezpieczać interes podatników?

Zgodnie z art. 42c ust. 1 ustawy o VAT, WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych względem podmiotu, dla którego zostanie wydana i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, którego dotyczy. Obowiązuje ona po dniu, w którym została doręczona.

Interpretacje Link do wyszukiwarki WIS znajduje się
na stronie internetowej naszego
Wydawnictwa www.gofin.pl

Wiążąca informacja stawkowa będzie zatem chronić podatnika przed konsekwencjami zastosowania niewłaściwej stawki VAT. Organ podatkowy nie będzie bowiem mógł kwestionować np. wysokości stawki VAT stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS, oczywiście, w przypadku, gdy np. sprzedawany towar będzie odpowiadał opisowi zawartemu w WIS (cechy i właściwości towaru będą odpowiadały opisowi towaru przedstawionemu przez adresata WIS w złożonym wniosku o jej wydanie). W praktyce oznacza to, że organ w odniesieniu do czynności objętych klasyfikacją dokonaną w WIS nie będzie mógł uznać, że podatnik zaniżył wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnika w takim przypadku nie obejmą sankcje określone w ustawie o VAT oraz kary przewidziane w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19).

Z ochrony prawnej będą mogli również skorzystać inni podatnicy, którzy nie wystąpili o wydanie WIS. Możliwe jest to na mocy art. 42c ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT i dotyczy czynności (sprzedaży towaru lub usługi) dokonanej po dniu, w którym WIS wydana dla innego podmiotu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej. Konieczne jest jednak, aby WIS wydana dla innego podmiotu dotyczyła towaru lub usługi tożsamej ze sprzedażą dokonywaną przez podatnika.

Warto również dodać, że WIS może być wykorzystywana przez podatnika na potrzeby stosowania przepisów w zakresie VAT, które tę klasyfikację przywołują, np. na potrzeby stosowania podzielonej płatności, zwolnienia podmiotowego czy też zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej?

Na mocy art. 42b ust. 1 ustawy o VAT, prawo do uzyskania wiążącej informacji stawkowej przysługuje:

1) podatnikom posiadającym numer identyfikacji podatkowej,

2) podmiotom innym niż wymienione w pkt 1, dokonującym lub zamierzającym dokonywać dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług,

3) zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Jak złożyć wniosek o wydanie WIS? Jakie dodatkowe dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby otrzymać wiążącą informację stawkową należy złożyć wniosek (druk WIS-W), którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. (Dz. U. poz. 2109).

Należy mieć na uwadze, iż wniosek o wydanie WIS dotyczyć może jednego towaru lub usługi, a w szczególnym wypadku towarów lub usług, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Podmiot występujący o WIS powinien wskazać według jakiej klasyfikacji mają być zaklasyfikowane towary lub usługi w nim wskazane.

We wniosku w sposób szczegółowy należy opisać towar lub usługę będącą przedmiotem wniosku. W przypadku towaru powinny być to informacje o jego budowie, składzie, przeznaczeniu. W stosunku do usługi wnioskodawca winien opisać szczegółowo składające się na nią czynności.

Jeżeli we wniosku WIS-W nie wystarczy miejsca na szczegółowe opisanie towaru/usługi, wypełnia się dodatkowo załącznik - formularz WIS-W/A.

Aktywne druki i formularze Wniosek o wydanie WIS
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Do wniosku o wydanie WIS można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

Podatnik w składanym wniosku podpisuje oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że w dniu złożenia wniosku, w jego zakresie przedmiotowym, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Jeżeli oświadczenie to nie będzie zgodne z prawdą, to wydana decyzja WIS nie będzie wiążąca dla organów podatkowych. 

Wniosek o wydanie WIS podpisywany jest własnoręcznie jeśli składany jest w formie papierowej. Natomiast wniosek przesyłany elektronicznie należy podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek można złożyć osobiście lub skierować za pośrednictwem poczty do Krajowej Informacji Skarbowej na adres ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała. Można go również przesłać przez internet za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/.

Czy składając wniosek o WIS podatnik musi uiścić opłatę?

Tak, wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł. Natomiast w przypadku wniosku dotyczącego kilku towarów i usług składających się razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu opłata ustalana jest jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby podanych we wniosku towarów oraz usług składających się w ocenie wnioskodawcy, razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (art. 42d ust. 1-2 ustawy o VAT).

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymagać będzie przeprowadzenia badania lub analizy, wnioskodawca będzie musiał pokryć koszt tych badań (art. 42e ust. 1 ustawy o VAT). Wysokość opłaty za badania oraz termin jej uiszczenia są określane przez organ wydający WIS w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Ponadto, na wezwanie organu wydającego WIS podatnik jest obowiązany do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, zaliczki na pokrycie tej opłaty. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w terminie określonym w wezwaniu organ wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.

Opłata za wydanie WIS podlegać będzie zwrotowi w całości w przypadku wycofania wniosku (w terminie 30 dni od dnia jego wycofania) a w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej - w odpowiedniej części (nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS).

W jakim terminie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zobowiązany jest wydać decyzję w sprawie WIS?

Zgodnie z art. 42g ust. 1 ustawy o VAT, decyzja w sprawie WIS musi być wydana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Do terminu tego organ nie wlicza terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dla przykładu, termin 3 miesięcy może ulec wydłużeniu, jeśli wniosek wymaga uzupełnienia (np. dostarczenia próbki towaru) lub gdy konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań lub analiz.

Czy można odwołać się od otrzymanej decyzji w sprawie WIS?

W przypadku, gdy zamiast decyzji WIS podatnik otrzyma postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, to może na nie złożyć zażalenie w terminie 7 dni kalendarzowych od jego otrzymania.

Natomiast, jeśli podatnik nie zgadza się z otrzymaną decyzją, to może złożyć od niej odwołanie w terminie 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania.

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia lub odwołanie od decyzji w sprawie WIS należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej, na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.