podatek VAT, stawki VAT, faktura VAT, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (744) z dnia 1.09.2011

Sposób opodatkowania i rozliczenia usługi transportowej

Sprzedaż usługi

Jeżeli polski podatnik jest usługodawcą, a miejsce opodatkowania usługi transportowej ustalone zgodnie z przepisami ustawy o VAT znajduje się w kraju, wówczas usługę tę należy opodatkować według stawki 23%. Jedynie w przypadku, gdyby podatnik wykonał usługę transportu międzynarodowego zastosowanie miałaby stawka 0% (art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT). Definicję transportu międzynarodowego zawiera art. 83 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy. Przykładowo - transport taki występuje wówczas, gdy towar przewożony jest z Polski do kraju spoza Unii (lub odwrotnie).

Obowiązek podatkowy dla usługi transportowej opodatkowanej w kraju powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30. dnia od wykonania usługi (art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT).

Natomiast jeżeli miejsce świadczenia usługi, ustalone zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, znajduje się poza Polską, wówczas podatnik wystawia fakturę bez kwoty podatku. Przy czym, jeżeli nabywcą usługi jest podatnik z innego kraju UE, na fakturze tej należy dodatkowo zamieścić informację, iż obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na nabywcy (§ 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur).

Pomimo że od sprzedaży usług, których miejsce opodatkowania znajduje się poza Polską, nie wykazuje się kwoty podatku, niezbędne jest ustalenie terminu powstania obowiązku podatkowego. Wynika to z faktu, że usługi te wykazuje się w deklaracji VAT (w poz. 21, a jeżeli nabywcą usługi jest podatnik z innego kraju Unii, dodatkowo również w poz. 22 - nie dotyczy usług zwolnionych od podatku w kraju kontrahenta lub opodatkowanych stawką 0%).

Jeżeli usługa transportowa nie podlega opodatkowaniu w Polsce (opodatkowana jest w kraju nabywcy - art. 28b ustawy o VAT), obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 19a i 19b, czyli analogicznie jak przy imporcie usług. Powstaje on zatem - co do zasady - w dniu wykonania usługi, a jeżeli wcześniej otrzymano zaliczkę, zadatek, itp. - z chwilą otrzymania zapłaty. Z tym, że jeżeli:

1) w związku ze świadczeniem usług ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, obowiązek podatkowy należy wykazywać z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, aż do momentu zakończenia świadczenia tych usług,

2) usługi są świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok i w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upłyną terminy rozliczeń lub płatności, obowiązek podatkowy powstaje z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

Jeżeli jednak wcześniej podatnik otrzyma zapłatę - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania.

Zakup usługi

W przypadku, gdy podatnik z Polski kupuje od kontrahenta zagranicznego usługę transportową, której miejsce opodatkowania, ustalone zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, znajduje się w Polsce, kontrahent zagraniczny powinien wystawić fakturę bez podatku. Natomiast nabywca powinien rozliczyć VAT w ramach importu usług. W tym celu wystawia on fakturę wewnętrzną i wykazuje VAT należny od zakupionej usługi stosując stawkę 23% (a jeżeli zakup dotyczył usługi transportu międzynarodowego - 0%).

WAŻNE: VAT należny wykazany w fakturze wewnętrznej jest jednocześnie VAT naliczonym podlegającym odliczeniu (jeżeli zakup związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych). Wywołuje to ten skutek, iż opodatkowanie usługi w ramach importu usług jest dla nabywcy neutralne podatkowo.

Jak wskazano powyżej, obowiązek podatkowy w imporcie usług powstaje zasadniczo w dniu wykonania usługi, a jeżeli wcześniej zapłacono zaliczkę, zadatek, itp., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej dokonania.

Import usług wykazuje się w deklaracji VAT:

  • po stronie podatku należnego - w poz. 37 i 38, a jeżeli usługodawcą jest podatnik z innego kraju Unii - dodatkowo również w poz. 39 i 40,

  • po stronie podatku naliczonego - w poz. 51 i 52.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Powyższe rozliczenie dotyczy sytuacji, gdy usługa transportowa opodatkowana jest w Polsce. Jeżeli natomiast miejsce świadczenia (opodatkowania) tej usługi nie znajduje się w kraju, na nabywcy z Polski nie ciążą żadne obowiązki w zakresie VAT. W takim przypadku generalnie podatek powinien rozliczyć usługodawca w kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usług (czyli zazwyczaj w kraju usługodawcy).

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60