podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 24 (288) z dnia 20.12.2010

Budownictwo mieszkaniowe w 2011 r.

Nasza firma buduje domki jednorodzinne o powierzchni od 120 m2 do 500 m2. W jaki sposób zmieni się opodatkowanie sprzedawanych domków po 1 stycznia 2011 r.? Czy w stosunku do wpłat przyjętych do dnia 31 grudnia 2010 r. będziemy musieli dokonać korekty i opodatkować je wyższą stawką VAT?

Obiekty budownictwa mieszkaniowego oraz lokale mieszkalne, których dostawa obecnie jest opodatkowana według stawki 7%, od 1 stycznia 2011 r. mogą być objęte:

  • w całości według stawki 8%, lub
     
  • w części według stawki 8%, a w części według stawki 23%.

Wygaśnięcie przepisu dotyczącego obniżonej stawki VAT w odniesieniu do całego budownictwa mieszkaniowego

Do końca 2010 r. prawo do zastosowania stawki VAT obniżonej do 7% wynika z § 37 rozporządzenia w sprawie VAT w brzmieniu następującym:

"W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do:

1) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2) obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-2c ustawy." (czyli jeśli nie mieszczą się w definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Z dniem 1 stycznia 2011 r. z prawa do stosowania obniżonej stawki korzystać będą zatem tylko obiekty objęte ww. programem, do którego - stosownie do art. 41 ust. 12b - nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Równocześnie jednak ustawodawca postanowił w art. 41 ust. 12c ustawy o VAT, iż w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, obniżoną stawkę podatku, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jeżeli zatem dostawa obiektu będzie dokonywana po 1 stycznia 2011 r., wówczas sprzedający będzie musiał wziąć pod uwagę powyższe przepisy i w przypadku lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 150 m2, a także budynków jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m2, stosować stawkę obniżoną w ograniczonym zakresie. W stosunku do części podstawy opodatkowania trzeba będzie stosować stawkę podstawową.

Podwyższenie stawek od 1 stycznia 2011 r.

Na dzień oddania do druku niniejszego numeru Poradnika VAT już tylko na podpis Prezydenta RP oraz publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, mocą której z dniem 1 stycznia 2011 r. ulegną podwyższeniu stawki VAT. W odniesieniu do budownictwa stawki te wzrosną o jeden punkt procentowy, w związku z czym dostawa obiektów, która w świetle obowiązujących przepisów podlega opodatkowaniu według stawki 7% będzie podlegała - w zależności od ich powierzchni, o czym mowa powyżej - opodatkowaniu według stawki 8% lub 23%.

Uwaga

Mocą przepisów przejściowych dodanych w art. 41 ustawy o VAT: 

  • w stosunku do zaliczek uiszczonych do końca br. będzie miała zastosowanie stawka dotychczasowa, niezależnie od tego, kiedy będzie miała miejsce dostawa obiektu,
     
  • w stosunku do obiektów wydanych do końca 2010 r. (przez wydanie w przypadku nieruchomości rozumie się dzień podpisania aktu notarialnego), niezależnie od tego, kiedy powstanie obowiązek podatkowy, również zastosowanie znajdzie stawka obecnie obowiązująca.

Przykład

Spółka Alfa w dniu 17 grudnia 2010 r. przyjęła ostatnią wpłatę na poczet dostawy lokalu mieszkalnego o powierzchni 200 m2. Podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu zaplanowano na 21 marca 2011 r. Zaliczki uiszczone przed dniem 1 stycznia 2011 r. opodatkowane są w całości według stawki 7% i na stan ten nie będzie miała wpływu podwyżka stawek podatkowych, która będzie miała miejsce w przyszłym roku.

 

Przykład

Spółka Beta w dniu 20 grudnia 2010 r. podpisała akt notarialny przenoszący własność budynku jednorodzinnego o powierzchni 350 m2 na rzecz Jana K. Do uiszczenia pozostało jeszcze 20% wartości budynku. Należność ta zgodnie z umową ma zostać zapłacona do dnia 31 stycznia 2011 r.

Obowiązek podatkowy od nieuiszczonej kwoty powstanie 30. dnia od dnia wydania budynku, tj. w dniu 19 stycznia 2011 r. Mimo to kwota ta podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 7%, gdyż wydanie towaru nastąpiło jeszcze w chwili, gdy dla całej transakcji obowiązywała stawka obniżona.

www.PodatekVAT.pl - Stawki VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.StawkiVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60