podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 12 (540) z dnia 20.06.2021

Zasady wydawania WIS i interpretacji indywidualnych - praktyczne wskazówki dla podatników

Wielu podatników ma wątpliwości, w jakich sytuacjach należy występować o wiążącą informację stawkową, a kiedy warto złożyć wniosek o interpretację indywidualną.

W dniu 29 kwietnia 2021 r. na stronie Krajowej Informacji Skarbowej www.kis.gov.pl opublikowany został komunikat "Wiążąca informacja stawkowa (WIS) a interpretacja indywidualna - podstawowe różnice". Wyjaśniono w nim szczegółowo czym różnią się te dwie instytucje prawne.

1. Podstawowe różnice między WIS a interpretacją indywidualną

Komunikat zawiera obszerną tabelę, w której wyszczególniono najważniejsze cechy różniące WIS i interpretację indywidualną. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji, z którymi warto się zapoznać.

» Zakres wniosku

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
wyłącznie przepisy w zakresie stawek podatku od towarów i usług
klasyfikacja towaru lub usługi dla celów stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, zawierających taką klasyfikację
przepisy prawa podatkowego, z wyjątkiem:
1) przepisów podatku od towarów i usług w zakresie stawek, oraz
2) przepisów prawa podatkowego regulujących właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego

» Przedmiot wniosku

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
jeden, szczegółowo opisany towar, albo
jedna, szczegółowo opisana usługa, albo
jedno, szczegółowo opisane świadczenie złożone, tj. towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe

» Forma i sposób złożenia wniosku

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
WIS-W (ewentualnie załącznik WIS-W/A)
ORD-IN (ewentualnie załącznik ORD-IN/A)
ORD-WS (ewentualnie załącznik ORD-WS/A, ORD-WS/B - w przypadku wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej)
Formularze mogą być złożone:
osobiście lub
za pośrednictwem poczty na adres: Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub
za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres: /KIS/SkrytkaESP (formularze WIS-W, ORD-IN, ORD-WS do wypełnienia on-line dostępne są pod adresem www.epuap.gov.pl)

» Dokumenty załączone do wniosku

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
kopia potwierdzenia wpłaty
jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnictwo (z wyjątkiem pełnomocnictwa ogólnego) z dowodem wpłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, uiszczonej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
możliwość dołączenia do wniosku dokumentów odnoszących się do towaru albo usługi (w szczególności fotografie, plany, schematy, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty)
obowiązek dostarczenia - na wezwanie organu - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania próbki towaru, gdy jest to niezbędne dla dokonania jego prawidłowej klasyfikacji

Uwaga!

Załączone do wniosku WIS-W dokumenty podlegają analizie w ramach prowadzonego postępowania.

dowód uiszczenia opłaty dołączony do wniosku lub dostarczony w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnictwo (z wyjątkiem pełnomocnictwa ogólnego) z dowodem wpłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, uiszczonej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
nie załącza się żadnych innych dokumentów poza dowodem uiszczenia opłaty potwierdzenia wpłaty i ewentualnym pełnomocnictwem wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej
wszystkie istotne informacje powinny zostać opisane w treści wniosku, tzn. zainteresowany wyczerpująco opisuje stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem wniosku

Uwaga!

Załączone do wniosku ORD-IN dokumenty - poza dowodem uiszczenia opłaty potwierdzenia wpłaty i ewentualnym pełnomocnictwem wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej - nie podlegają analizie i ocenie w ramach prowadzonego postępowania interpretacyjnego.

» Wysokość i termin wniesienia opłaty

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
40 zł - gdy wniosek dotyczy jednego towaru albo jednej usługi
iloczyn kwoty 40 zł i liczby towarów oraz usług składających się razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, gdy w ocenie wnioskodawcy opisane towary lub usługi razem tworzą świadczenie kompleksowe
opłatę należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku o wydanie WIS
dodatkowa opłata - wskazana przez organ opłata (w tym wezwanie do zaliczki) za przeprowadzenie badań lub analiz - jeśli organ uzna za niezbędne ich przeprowadzenie dla dokonania klasyfikacji
40 zł - w przypadku gdy wniosek dotyczy jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
40 zł od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

» Termin wydania

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku
w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wyznaczenia nowego terminu wydania WIS, jednak wówczas organ informuje o tym wnioskodawcę wskazując nowy termin z wyjaśnieniem przyczyn jego niedotrzymania
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku
w razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie określonym przepisami uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie

Uwaga!

Do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 termin wydania interpretacji może zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące.

» Ochrona prawna

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Ochrona prawna - dla adresata

adresat WIS w okresie obowiązywania WIS nie korzysta z ochrony takiej jak przy interpretacji indywidualnej, korzysta ze "związania" WIS organów podatkowych wobec niego, w odniesieniu do towaru, usługi, świadczenia kompleksowego, dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona
w przypadku zmiany lub uchylenia WIS adresatowi WIS przysługuje możliwość stosowania WIS przed jej zmianą lub uchyleniem do końca stosowanego przez nią okresu rozliczeniowego w podatku VAT następującego po okresie rozliczeniowym, w którym doręczono decyzję o zmianie lub uchyleniu WIS
w odniesieniu do każdego wnioskodawcy - ochrona w przypadku zastosowania się do wydanej interpretacji indywidualnej, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji jest zgodny z opisem stanu faktycznego - zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku

Ochrona prawna - dla podatników innych niż adresat

podmiot inny niż adresat WIS może się zastosować do WIS zamieszczonej w BIP Krajowej Informacji Skarbowej
ochrona taka jak przy interpretacji indywidualnej
w odniesieniu do towaru, usługi, świadczenia kompleksowego, dokonanych po dniu, w którym WIS została zamieszczona w BIP, pod warunkiem wystąpienia tożsamości z towarem, usługą, świadczeniem kompleksowym opisanym w WIS
podmiot inny niż adresat interpretacji indywidualnej może korzystać z ochrony stosując w danym okresie rozliczeniowym utrwaloną praktykę interpretacyjną organów KAS

Wyłączenie mocy wiążącej WIS i ochronnej interpretacji

wnioskodawca złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowienia organu podatkowego
towar, usługa, świadczenie kompleksowe, będące przedmiotem WIS, stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa
wnioskodawca złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o wydanie interpretacji elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego albo w porozumieniu podatkowym, o którym mowa w art. 20zb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)
stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:
- z zastosowaniem art. 119 Ordynacji podatkowej,
- w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT, lub
- z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści

2. Okoliczności składania wniosków o wydanie WIS i interpretacji indywidualnych

W komunikacie zaprezentowano również w formie tabelarycznej praktyczne przykłady dotyczące okoliczności występowania o wiążącą informację stawkową oraz wniosków o interpretację indywidualną, które prezentujemy poniżej:

Problematyka w zakresie podatku VAT WIS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Czy dana czynność podlega opodatkowaniu VAT? NIE TAK
Czy dana czynność jest zwolniona z VAT? NIE TAK
Opodatkowaniu jaką stawką VAT podlega dana czynność (niepodlegająca zwolnieniu z VAT)? TAK NIE
Jaka jest podstawa opodatkowania czynności zwolnionej z VAT albo opodatkowanej stawką 0%, 5%, 8% lub 23%? NIE TAK
Czy podatnik ma do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, a jeśli tak - jaką stawką VAT podlega ono opodatkowaniu? TAK NIE
Czy podatnik ma do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, a jeśli tak - czy podlega ono zwolnieniu z VAT? NIE TAK
Podatnik potrzebuje klasyfikacji towaru (usługi) dla celów zastosowania MPP. TAK NIE
Czy podatnik musi zastosować MPP, jeżeli dany towar (usługa) został już sklasyfikowany w WIS? NIE TAK
Podatnik potrzebuje klasyfikacji towaru (usługi) dla celów stosowania GTU, ponieważ przepisy dla tych celów przywołują klasyfikację według CN (PKWiU 2015). TAK NIE
Czy podatnik sprzedawane towary powinien oznaczyć w JPK_VAT z deklaracją symbolem GTU_02, jeżeli towar został sklasyfikowany już w wydanej dla niego WIS według CN? NIE TAK
Czy podatnik sprzedawane towary powinien oznaczyć w JPK_VAT z deklaracją symbolem GTU_04, jeżeli towar został uznany w wydanej dla niego WIA za wyrób tytoniowy? NIE TAK
Czy podatnik sprzedawany wyrób medyczny powinien oznaczyć w JPK_VAT z deklaracją symbolem GTU_09? NIE TAK
Czy podatnik sprzedawany budynek powinien oznaczyć w JPK_VAT z deklaracją symbolem GTU_10? NIE TAK
Czy świadczona przez podatnika usługa jest usługą reklamową i powinna być oznaczona w JPK_VAT z deklaracją symbolem GTU_12? NIE TAK
Podatnik potrzebuje klasyfikacji towaru (usługi) dla celów zastosowania zwolnienia podmiotowego (uregulowanego w art. 113 ustawy o VAT). TAK NIE
Czy podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego (uregulowanego w art. 113 ustawy o VAT), jeżeli sprzedawane towary zostały sklasyfikowane już pod symbolem PKWiU 45.3 w wydanej dla niego WIS? NIE TAK
Podatnik potrzebuje klasyfikacji towaru (usługi) dla celów zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. TAK NIE
Czy podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, jeśli sprzedawane towary zostały sklasyfikowane już pod symbolem PKWiU 26 w wydanej dla niego WIS? NIE TAK

www.PodatekVAT.pl - Aktualności:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.