podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (744) z dnia 1.09.2011

Wycofanie składnika majątku z działalności gospodarczej

Wiele lat temu na potrzeby indywidualnej działalności gospodarczej kupiłem samochód ciężarowy. VAT od zakupu odliczyłem. Obecnie zamierzam samochód ten wycofać z działalności gospodarczej i przekazać nieodpłatnie synowi. Jakie skutki w VAT i podatku dochodowym wywoła to zdarzenie?

1. Nieodpłatne przekazanie towaru jako czynność opodatkowana VAT

Wycofanie z działalności gospodarczej składnika majątku (tu: samochodu ciężarowego), przy nabyciu którego przysługiwało prawo do odliczenia VAT i przekazanie go na potrzeby osobiste podatnika lub innych osób, wywołuje te same skutki w VAT, co sprzedaż (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Czynność ta jest zatem opodatkowana i zobowiązuje do wykazania VAT należnego. Należy ją udokumentować fakturą wewnętrzną (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT). Przykładowy wzór takiej faktury dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.druki.gofin.pl.

W zakresie ustalenia podstawy opodatkowanianieodpłatnego przekazania zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 10 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, za podstawę opodatkowania takiego przekazania należy przyjąć cenę nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Wprawdzie przepis ten jest nieprecyzyjny i nie wynika z niego wprost, co należy przyjąć za podstawę opodatkowania nieodpłatnego przekazania towaru, lecz w praktyce ukształtował się pogląd, że chodzi tu o cenę rynkową netto.

Zatem podatnik wycofując samochód z działalności gospodarczej powinien ustalić, za ile obecnie przedmiotowy samochód można byłoby sprzedać. W tym celu można ustalić cenę podobnego samochodu (tej samej marki, o podobnym przebiegu i stanie technicznym, itp.) w komisie, na giełdzie lub na aukcjach internetowych. W celach dowodowych warto zebrać dokumenty (np. wycinki z gazet, wydruki komputerowe z oferowanymi cenami) potwierdzające cenę rynkową samochodu.
 

Przykład

Podatnik zamierza wycofać z działalności gospodarczej samochód ciężarowy kupiony za 200.000 zł (plus VAT). Ponieważ przy zakupie odliczył VAT, wycofanie tego samochodu z działalności gospodarczej jest czynnością opodatkowaną.

Podatnik ustalił, że podobne samochody można obecnie kupić średnio za 50.000 zł i taką cenę przyjął za wartość rynkową brutto. Podstawa opodatkowania i VAT należny od nieodpłatnego przekazania wyniesie zatem:

 • VAT należny (liczony metodą "w stu"): 50.000 zł x 23/123 = 9.349,59 zł,

 • podstawa opodatkowania: 50.000 zł - 9.349,59 zł = 40.650,41 zł.

Kwoty takie podatnik wykaże w fakturze wewnętrznej dokumentującej wycofanie samochodu z działalności gospodarczej. Przykładowy wzór takiej faktury prezentujemy poniżej.


 

Sprzedawca:
......................................
Nabywca:
.....................................

Faktura wewnętrzna nr.....

Data wystawienia:........

Lp. Nazwa towaru lub usługi Ilość Cena jedn. netto 
(w zł)
Wartość netto 
(w zł)
Stawka VAT Kwota VAT 
(w zł)
Wartość brutto 
(w zł)
1. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej - dotyczy samochodu ciężarowego marki..., o nr rejestracyjnym nr... 1 40.650,41 40.650,41 23% 9.349,59 50.000,00
  Razem 40.650,41 23% 9.349,59 50.000,00

Razem wartość faktury: 50.000 zł

W załączeniu:

1) wydruk komputerowy z aukcji internetowej.

Zaznaczamy, że jeżeli przy nabyciu samochodu nie przysługiwałoby podatnikowi prawo do odliczenia VAT, to wycofanie go z działalności, a następnie przekazanie synowi, nie powodowałoby konieczności wykazania VAT należnego. Z kolei, gdyby przedmiotem przekazania był samochód osobowy lub inny pojazd samochodowy:

1) przy nabyciu którego przysługiwało prawo do odliczenia VAT w wysokości 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł (lub 50%, nie więcej niż 5.000 zł - dotyczy samochodów nabytych w okresie pomiędzy 1 maja 2004 r. a 21 sierpnia 2005 r.) oraz

2) był użytkowany przez podatnika co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tym samochodem jak właściciel (np. od zakupu)

- to na mocy § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie VAT, przekazanie to byłoby zwolnione z VAT. Mogłaby ewentualnie wystąpić konieczność skorygowania odliczonego VAT od zakupu pojazdu (jeżeli ww. przekazanie nastąpiłoby w tzw. okresie korekty). Tę kwestię jednak tu pomijamy.


2. Skutki w podatku dochodowym

Wycofanie składnika majątku z działalności gospodarczej nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Podatnik powinien jedynie wykreślić go z ewidencji środków trwałych i zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych (ostatniego odpisu amortyzacyjnego można dokonać za miesiąc, w którym samochód wycofano z działalności gospodarczej). Nie koryguje się dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych. Natomiast, niezamortyzowana wartość tego składnika majątku nie będzie mogła być zaliczona do kosztów podatkowych.

WAŻNE: Jeżeli składnik majątku (tu: samochód) został już całkowicie zamortyzowany, jego wycofanie z działalności gospodarczej nie wywoła żadnych skutków na gruncie podatku dochodowego. Konieczne będzie jedynie wykreślenie go z ewidencji środków trwałych, z podaniem daty jego wycofania z firmy.

Ponieważ wycofanie składnika majątku z działalności gospodarczej powoduje konieczność wykazania VAT należnego, warto również zaznaczyć, że kwota tego podatku nie może być ujęta w rachunku podatkowym. Przypadki, kiedy VAT należny może być kosztem podatkowym określono bowiem w art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b) ustawy o PDOF i nie wymienia się tam VAT należnego od nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste podatnika lub innych osób (chyba że wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości - to jednak nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zaznaczamy również, że u syna, który otrzyma samochód wycofany z działalności gospodarczej ojca, nie powstanie przychód podatkowy. Zastosowanie tu mają bowiem przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, a zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Uwaga! Ponieważ przekazanie samochodu nastąpi pomiędzy członkami najbliższej rodziny (pomiędzy ojcem a synem), obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn również nie wystąpi, jeżeli nabycie zostanie zgłoszone do naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązek zgłoszenia nie wystąpi, jeżeli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby - lub po tej samej osobie - tu: od ojca - w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza 9.637 zł. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.).


3. Wycofanie składnika majątku z działalności gospodarczej w ewidencji księgowej

Wycofanie środka trwałego (tu: samochodu) z działalności gospodarczej, w celu przekazania go na potrzeby osobiste podatnika lub innych osób (tu: dla syna podatnika) i ujęcie tego zdarzenia w księgach rachunkowych, prezentujemy na przykładzie.
 

Przykład

Podatnik wykorzystywał w indywidualnej działalności gospodarczej samochód ciężarowy o wartości początkowej 200.000 zł. Dotychczasowe umorzenie wynosi 160.000 zł.

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej jest opodatkowane VAT. Kwota podatku należnego - zgodnie z danymi z poprzedniego przykładu - wynosi 9.349,59 zł.

Dekretacja:
 

Opis operacji: Kwota
(w zł)
Konto Dla celów podatkowych
Wn Ma
1. Dowód LT - wycofanie składnika majątku z działalności gospodarczej:     
 
 
   a) dotychczasowe umorzenie 
      środka trwałego:
160.000 07 01 -
   b) nieumorzona wartość 
      środka trwałego:
40.000 24 01 -
   c) zmniejszenie kapitału 
      właściciela:
40.000 80 24 -
2. Faktura wewnętrzna (VAT należny): 9.349,59 76-1 22-2 Nie stanowi 
kosztu podatkowego

Księgowania:

 

Kliknij, aby powiększyć obraz

Uwaga! Wysokość kapitału właściciela przyjęto w wysokości przykładowej.

W przypadku, gdy składnik majątku wycofywany z działalności gospodarczej jest całkowicie zamortyzowany, wówczas jego wyksięgowanie może przebiegać zapisem:
 

      - Wn konto 07 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe",

a ujęcie faktury wewnętrznej - analogicznie jak powyżej - Wn konto 76-1, Ma konto 22-2.

Zaznaczamy, że jeżeli podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej w ogóle nie odzwierciedla się w księdze. Zdarzenie to bowiem nie powoduje powstania przychodu podatkowego, ani nie generuje kosztu uzyskania przychodów.

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.