podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Realizacja zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi a podatek VAT

Na mocy art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) sprzedawca w ramach rękojmi jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

Natomiast gwarancja udzielana jest kupującemu w oparciu o art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

Jak wynika z powyższego rękojmia i gwarancja są niezależnymi od siebie trybami reklamacyjnymi i to nabywca decyduje, który sposób reklamacji jest dla niego korzystniejszy.

Sprzedany towar podlega reklamacji (ma wadę fizyczną) jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;

4) został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

W razie zaistnienia jednego z tych przypadków, nabywca reklamując zakupiony towar ma prawo do zwrotu zapłaconej ceny, wymiany towaru bądź jego naprawy (art. 577 § 2 K.c).

1. Wymiana towaru w związku z uznaną reklamacją

Sprzedawca wymieniając w ramach gwarancji (rękojmi) towar wadliwy na nowy dokonuje na rzecz nabywcy określonego świadczenia. Należy zatem ustalić, czy czynność wymiany towaru na wolny od wad podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
   
 • eksport towarów;
   
 • import towarów na terytorium kraju;
   
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
   
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zatem dostawa towarów, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT, gdy jest wykonywana odpłatnie.

Odstępstwem od tej zasady jest obowiązek opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Dotyczy nieodpłatnego przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 
   
 • wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Bezsporne jest, że wymiana towaru w ramach gwarancji ma charakter nieodpłatny, jednak czynność ta wynika z zawartej wcześniej umowy sprzedaży. Zatem wydania towaru wolnego od wad nie można potraktować jako darowizny.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 marca 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.41.2019.1.KB stwierdził, że:

"(...) przysługujące nabywcy uprawnienia z tytułu gwarancji bądź rękojmi są nierozerwalnie związane z transakcją sprzedaży i jako forma zabezpieczenia interesów nabywcy stanowią element stosunku prawnego, jaki łączy sprzedawcę i kupującego. Oznacza to, że ewentualne świadczenia sprzedawcy obowiązanego do rękojmi bądź gwaranta wykonywane w razie ujawnienia się wad fizycznych rzeczy w okresie gwarancji bądź rękojmi stanowią jedynie realizację jego zobowiązań z tytułu rękojmi bądź udzielonej gwarancji mających na celu zapewnienie nabywcy rzeczy niezakłóconego korzystania z rzeczy sprzedanej w przypadku, gdy rzecz ta okaże się wadliwa. Świadczenia te nie mogą być więc traktowane jako dodatkowe świadczenia dokonywane na rzecz nabywcy rzeczy w oderwaniu od transakcji sprzedaży rzeczy. (...) świadczenie wykonywane przez Spółkę na rzecz klienta końcowego, polegające na nieodpłatnej wymianie uszkodzonego aparatu (...) na sprawne urządzenie w ramach opieki gwarancyjnej nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (podkreślenie redakcji). (...)"

Uwaga

Wymiana wadliwego towaru na nowy w ramach gwarancji lub rękojmi jest czynnością wyłączoną spod działania ustawy o VAT. Nie jest to bowiem dostawa towarów w rozumieniu przepisów ustawy. Sprzedający nie ma zatem obowiązku dokumentowania tej czynności fakturą, a wydanie towaru powinien potwierdzić dokumentem wewnętrznym.

W praktyce zdarzają się również sytuacje, że sprzedawca uznaje reklamację złożoną przez nabywcę, jednak wadliwy towar z różnych względów nie jest zwracany sprzedawcy. Następuje tylko wydanie kupującemu towaru wolnego od wad.

W takim przypadku wydanie nowego towaru również nie jest czynnością podlegającą ustawie o VAT. Potwierdzeniem może być interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 30 stycznia 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.743.2018.1.KB, w której stwierdzono: "(...) w przypadku, kiedy nie doszło do zwrotu elementu urządzenia podlegającego wymianie gwarancyjnej, Spółka jest uprawniona do wydania reklamacyjnego towaru na wymianę. W konsekwencji w takim wypadku nie dochodzi do nieodpłatnego przekazania przez Spółkę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy zrównanego z dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (...)"

2. Naprawa towaru w ramach gwarancji

Naprawa wadliwego towaru w ramach gwarancji ma na celu przywrócenie właściwej jakości tej rzeczy. Podobnie jak wymiana towaru, jego naprawa jest również skutkiem zawartej wcześniej umowy sprzedaży. Usługa związana z naprawą wadliwego towaru stanowi bowiem element głównej dostawy towaru i nie może być kwalifikowana jako odrębna czynność prawna.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu określonej czynności (sytuacji) stanowi usługę w rozumieniu ustawy, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
   
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

W świetle powyższego można zatem stwierdzić, że wykonana przez gwaranta bezpłatna usługa naprawy wadliwego towaru nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.

W praktyce częste są sytuacje, że naprawę gwarancyjną za gwaranta realizuje podmiot trzeci w oparciu o zawartą z nim umowę. W takim przypadku realizacja przez ten podmiot zobowiązań gwarancyjnych za gwaranta jest niewątpliwie świadczeniem usługi na rzecz tego podmiotu. Usługa ta ma charakter odpłatny i jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Czy zatem gwarant ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej usługę gwarancyjną wykonaną przez podmiot trzeci?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.9.2017.2.KO stwierdził, że dostawca towaru (dachówek) może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez zleceniobiorcę, który dokonał usunięcia wadliwych dachówek. Zdaniem organu usługa ta: "(...) ma związek ze sprzedażą dachówek opodatkowanych podatkiem VAT i budowaniem dobrego wizerunku marki oraz poziomu zadowolenia klientów, co przekłada się na wielkość obrotu z działalności opodatkowanej (...)".

W interpretacji wyjaśniono również wątpliwość producenta dachówek, dotyczącą obowiązku rozliczenia podatku należnego od usługi wymiany i naprawy dachówek. W stanie faktycznym przedstawionym w interpretacji, producent zleca firmie wykonanie robót związanych z wymianą dachówek, jednak nie jest to umowa o podwykonawstwo, o której mowa w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zdaniem organu pomimo, iż nabywane od firmy usługi, są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, to jednak nie będzie spełniony drugi warunek dotyczący podwykonawstwa, gdyż producent występuje jako podmiot zlecający wykonanie danej usługi. Świadczone przez podmioty trzecie (zleceniobiorców) usługi naprawy dachów klientom na rzecz producenta powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych i nie będzie miało do nich zastosowania odwrotne obciążenie.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.