podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 5 (509) z dnia 10.03.2020

Rozliczanie VAT w przypadku transakcji dokonywanych z rolnikiem ryczałtowym

1. Rolnik ryczałtowy w świetle ustawy o VAT

Rolnik ryczałtowy to rolnik, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 (z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych).

W stanie prawnym obowiązującym od 1 listopada 2019 r. do końca marca 2020 r. przez produkty rolne należy rozumieć towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o VAT oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, natomiast usługami rolniczymi są usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Klasyfikacje Klasyfikacje PKWiU 2015 oraz CN dostępne są w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl

Z kolei od 1 kwietnia 2020 r. zgodnie z nowymi regulacjami pod pojęciem produktów rolnych będzie się rozumieć towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary, o których mowa w art. 20 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.). Usługami rolniczymi będą natomiast:

a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),

b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),

c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),

d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0).

Warto jednak podkreślić, że rolnicy ryczałtowi na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy o VAT mogą zrezygnować z tego statusu, pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

W praktyce zdarza się, że rolnik oprócz dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczenia usług rolniczych, dokonuje również dostawy innych towarów (w tym produktów rolnych nabytych w tym celu od innych podmiotów) oraz świadczenia innych usług. W takich sytuacjach:

 • podatnik może korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy w zakresie własnej produkcji rolnej oraz korzystać ze zwolnienia od podatku z tytułu pozostałych dostaw i świadczenia usług, w przypadku gdy wartość tych pozostałych dostaw nie przekroczyła limitu określonego w art. 113 ustawy o VAT (bez względu na wartość dostaw w zakresie produktów rolnych),
   
 • podatnik może korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy i równocześnie być opodatkowanym podatnikiem VAT z tytułu dostaw innych produktów niż własne produkty rolne oraz świadczenia usług innych niż usługi rolnicze,
   
 • rolnik ryczałtowy może zrezygnować z tego statusu i zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i wówczas cała prowadzona przez niego działalność zostanie objęta podatkiem VAT na ogólnych zasadach.

Przykład

Jan Z. prowadzi gospodarstwo rolne i sprzedaje produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej. Jednocześnie świadczy usługi polegające na naprawie ciągników rolniczych (sklasyfikowane w PKWiU 33.12.21). W związku z powyższym podatnik może opodatkować całość prowadzonej działalności na zasadach ogólnych lub skorzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy w zakresie sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz ze zwolnienia podmiotowego od podatku z tytułu naprawy ciągników rolniczych (pod warunkiem, że wartość usług naprawy ciągników rolniczych nie przekroczyła limitu określonego w art. 113 ustawy o VAT, czyli 200.000 zł).


2. Dokumentowanie dostawy produktów rolnych

W przypadku, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, a sprzedawcą rolnik ryczałtowy sprzedaż powinna być dokumentowana fakturą wystawioną nie przez sprzedawcę, ale przez nabywcę towarów czy usług. Nabywca dla udokumentowania takiej transakcji zgodnie z art. 116 ustawy o VAT wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę oznaczoną jako "Faktura VAT RR". Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Warto podkreślić, że faktury VAT RR za zgodą rolnika mogą być wystawiane, podpisywane i przesyłane w formie elektronicznej.

Przykład

Firma "Alfa" jako czynny podatnik VAT prowadzi restaurację. Warzywa potrzebne do sporządzania posiłków kupuje od rolników ryczałtowych. Jeżeli rolnik wyrazi zgodę to firma "Alfa" faktury VAT RR będzie mogła wystawiać, podpisywać i przesyłać w formie elektronicznej. Wówczas faktury takie powinny być opatrzone, odpowiednio przez dostawcę i nabywcę (firmę "Alfa"), kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku zgody firma "Alfa" powinna wystawiać faktury VAT RR w formie papierowej, które będą zawierać podpisy osób uprawnionych do wystawiania i otrzymywania faktur.

Dane, jakie powinna zawierać faktura VAT RR zostały szczegółowo określone w art. 116 ust. 2-3a ustawy o VAT. Poza danymi podstawowymi, jakimi są dane nabywcy i sprzedawcy czy data dokonania nabycia, ilość, wartość nabytych produktów rolnych (bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku), stawka zryczałtowanego zwrotu podatku - faktury VAT RR zawierać muszą oświadczenie dostawcy, iż jest on rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia od podatku VAT. Warto pamiętać, że w przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT składający oświadczenie musi poinformować o tym niezwłocznie nabywcę.

Aktywne druki i formularze Wzór faktury VAT RR dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl

Uwaga

Celem wystawienia faktury VAT RR jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego, a dodatkowo dla nabywcy produktów rolnych potwierdzenie prawa do powiększenia kwoty podatku naliczonego uprawniającej do obniżenia kwoty podatku należnego.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór faktury VAT RR.

VAT RR

3. Zasady rozliczania zryczałtowanego zwrotu podatku

Zgodnie z art. 115 ustawy o VAT rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych w wysokości 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Zryczałtowany zwrot podatku zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną,

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych, albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podane będą dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Celem regulacji zawartej w tym przepisie jest powiązanie zapłaty dokonywanej przez podatnika z konkretną transakcją zakupu produktów rolnych oraz określenie warunków, na jakich podatnik może zrealizować prawo do odliczenia (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 grudnia 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.580.2019.1.JG). Ponadto należy mieć na uwadze, że za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Przykład

W dniu 3 marca 2020 r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej czynny podatnik VAT nabył towar od rolnika ryczałtowego. Należność wynikającą z faktury VAT RR wystawionej w marcu ureguluje na początku kwietnia br. W związku z powyższym, jeżeli podatnik na początku kwietnia 2020 r. zapłaci należność wynikającą z faktury VAT RR, to odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku może dokonać w deklaracji VAT za ten miesiąc (tj. kwiecień br.).

Warto również podkreślić, że w praktyce zdarzają się sytuacje, że małżonkowie u których istnieje wspólność majątkowa prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, dla którego zgodnie z przepisami ustawy o VAT jeden ze współmałżonków jest rolnikiem ryczałtowym, korzystającym ze zwolnienia od tego podatku, a drugi posiada status czynnego podatnika podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w innym zakresie. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.607.2019.3.MS stwierdził, że w takiej sytuacji: "(...) nie stoi na przeszkodzie dokonywanie sprzedaży towarów pomiędzy ww. osobami, bowiem mamy do czynienia z odrębnymi podmiotami gospodarczymi, o których mowa w przepisach ustawy. (...) faktura VAT RR wystawiona przez Panią (czynnego podatnika podatku VAT) na współmałżonka (rolnika ryczałtowego) będzie właściwym dokumentem potwierdzającym zakup owoców i warzyw ze wspólnego gospodarstwa rolnego. (...) należy stwierdzić, że - o ile spełnione są ustawowe warunki zdefiniowane w art. 116 ust. 6 ustawy - przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktury VAT RR wystawionej na współmałżonka. Podsumowując, prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą będzie miała Pani prawo do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku. (...)."

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.