podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 24 (504) z dnia 20.12.2019

Rozliczanie podatku VAT przy dostawie mediów

1. Dostawa mediów - moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy od dostawy mediów powstaje na zasadach szczególnych. Zgodnie bowiem z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury. Jeżeli podatnik nie wystawi faktury, bądź też wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z upływem terminu płatności.

Przykład

W dniu 5 listopada 2019 r. wystawiona została faktura za dostawę wody, w której termin płatności określony został na dzień 10 grudnia 2019 r. Obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia faktury, czyli 5 listopada, niezależnie od tego, że termin płatności przypada w grudniu 2019 r. Gdyby usługa nie została udokumentowana fakturą, obowiązek podatkowy w VAT powstałby z upływem terminu płatności, czyli 10 grudnia 2019 r.

Fakturę za media należy wystawić najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. Jeśli chodzi o wcześniejsze (przed upływem terminu płatności) wystawienie faktury za media to możliwe jest ono w oparciu o art. 106i ust. 7 i 8 ustawy o VAT. Faktura może być sporządzona wcześniej niż 30. dnia przed dostawą mediów, jeżeli będzie zawierała informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Jednak biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT, zbyt wczesne wystawienie faktury za media nie jest korzystne dla dostawcy, gdyż spowoduje ono powstanie obowiązku podatkowego w VAT.

Przykład

Podatnik w styczniu 2019 r. wystawił fakturę za wywóz nieczystości "z góry" za cały rok. Niezależnie od tego, że w fakturze tej określił poszczególne terminy płatności, dla każdego z miesięcy 2019 roku, w jakich nabywca mediów musiał uiścić należność - to i tak obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia faktury.

Należy mieć na uwadze, że inne zasady dokumentowania dotyczą dostawy mediów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W praktyce obowiązek podatkowy od mediów świadczonych na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powstaje w terminie płatności. Mimo braku obowiązku wystawienia faktury na rzecz takiego podmiotu, dostawca mediów może taką fakturę wystawić, jednak jej wystawienie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT.

Przykład

Przedsiębiorstwo dostarcza gaz przewodowy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Firma przesyła odbiorcom tzw. prognozy zużycia gazu w danym okresie. W prognozach tych ustalone są terminy płatności przypadające w kolejnych miesiącach. Ponieważ podatnik nie dokumentuje dostawy mediów fakturami, obowiązek podatkowy powstawał będzie w określonych kolejno terminach płatności, wskazanych w prognozie zużycia gazu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dostawca mediów dokumentował wykonane czynności fakturami. W takim jednak przypadku wystawienie faktury spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT.

2. Odliczanie VAT z faktury dokumentującej dostawę mediów

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Reguła ta ma również zastosowanie w przypadku zapłaty zaliczek, zadatków, czy rat. Obowiązek podatkowy od sprzedaży mediów powstaje - zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT - zasadniczo z chwilą wystawienia faktury.

Należy jednak pamiętać o zastrzeżeniu określonym w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Natomiast dla prawa do odliczenia VAT bez znaczenia jest termin zapłaty należności za media.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w ww. terminie (w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od danej czynności i podatnik otrzymał fakturę dokumentującą zakup), to może odliczyć VAT naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Przykład

W dniu 6 listopada nabywca otrzymał fakturę za media wystawioną 4 listopada z terminem płatności ustalonym na 10 grudnia 2019 r. Należność została uregulowana w dniu 6 grudnia, czyli przed terminem płatności. Niezależnie od ustalonego terminu płatności ani też zapłaty, prawo do odliczenia VAT naliczonego powstało w rozliczeniu za listopad 2019 r. Wówczas bowiem zostały spełnione warunki odliczenia (po stronie dostawcy powstał obowiązek podatkowy z chwilą wystawienia faktury, a nabywca otrzymał fakturę).


Przykład

Faktura za media została wystawiona w dniu 31 października 2019 r. z terminem płatności przypadającym w grudniu. Nabywca mediów otrzymał tę fakturę w listopadzie 2019 r. Niezależnie od terminu zapłaty, podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tej faktury najwcześniej w rozliczeniu za listopad 2019 r. (choć obowiązek podatkowy po stronie dostawcy mediów powstał już w październiku), ponieważ dopiero w tym miesiącu otrzymał on fakturę.

3. Refakturowanie mediów na najemcę nieruchomości

W przypadku wynajmu lokalu lub budynku, strony często określają w umowie rozliczanie kosztów mediów odrębnie od usługi najmu. Właściciel nieruchomości refakturuje koszty dostawy mediów na najemcę, który faktycznie z tych usług korzysta.

Organy podatkowe początkowo uznawały, że w takiej sytuacji media należy traktować jako element usługi głównej i opodatkować je łącznie z usługą najmu.

Problem został definitywnie rozstrzygnięty przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-42/14 uznał, że sposób rozliczenia VAT od mediów zależy od umowy łączącej strony. Jeżeli najemca ma możliwość wyboru dostawcy mediów, czy sposobu korzystania z mediów, a kosztami mediów obciążany jest według faktycznego ich zużycia (wynikającego np. z indywidualnych liczników), usługę najmu i dostawę mediów można traktować jak odrębne świadczenia. Natomiast jeżeli elementy transakcji są ze sobą tak ściśle związane, iż tworzą obiektywnie jedno niepodzielne świadczenie ekonomiczne, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, ww. świadczenie należy potraktować jako kompleksowe i opodatkować łącznie, jedną stawką VAT.

W konsekwencji organy podatkowe uznają obecnie, że media mogą być rozliczane odrębnie od usługi najmu i refakturowane na najemców (z zastosowaniem odpowiedniej stawki VAT właściwej dla mediów), jeżeli wielkość zużycia mediów jest określana na podstawie wskazań liczników (podliczników) lub innych kryteriów np. liczby osób korzystających z nieruchomości, czy też powierzchni nieruchomości. W interpretacji indywidualnej z 17 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.238.2019.2.TK Dyrektor KIS stwierdził, że: "(...) przy rozpatrywaniu kwestii złożoności czynności najmu oraz dostawy mediów, mają znaczenie postanowienia umowne wiążące wynajmującego z najemcą, a kryterium zużycia ma charakter decydujący o zakwalifikowaniu mediów jako świadczeń odrębnych od czynności najmu nieruchomości (...)".

Dyrektor KIS podkreślił jednak, że jeśli odrębne rozliczanie miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jak jedną usługę - usługę najmu. W praktyce taka sytuacja może wystąpić w przypadku wynajmu lokali biurowych gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. Wynajmujący powinien wtedy pobierać stałą kwotę wynagrodzenia za najem, bez względu na ilość zużycia mediów.

Należy zwrócić uwagę, że pomimo zapisu w umowie najmu dotyczącego odrębnego rozliczania kosztów dostawy mediów, zasada ta nie może być stosowana do usług wywozu odpadów stałych. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) nakłada bowiem obowiązek uiszczania opłat za wywóz śmieci na właściciela nieruchomości lub inny podmiot władający nieruchomością. Zobowiązanie do uiszczenia opłat z tytułu wywozu śmieci ciąży zatem na właścicielu nieruchomości i nie może być w drodze umowy przeniesione na najemcę ze skutkiem zwalniającym wynajmującego z obowiązku jego zapłaty. Ponadto, w świetle przepisów tej ustawy, zarówno wynajmujący, jak i najemca nie mają możliwości dokonania wyboru świadczeniodawcy tych usług.

W interpretacji indywidualnej z dnia 3 września 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.434.2019.2.IK Dyrektor KIS stwierdził, że: "(...) kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również utrzymanie czystości w pomieszczeniach wspólnych wnoszone przez najemców lokali użytkowych, winny zostać włączone do podstawy opodatkowania usługi najmu lokalu użytkowego i opodatkowane wg stawki właściwej dla usługi najmu. (...)".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.