podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 23 (431) z dnia 10.12.2016

Jak ustalić właściwą stawkę VAT - wniosek o nadanie symbolu klasyfikacyjnego

1. Klasyfikacja statystyczna a wysokość stawki VAT

Na potrzeby krajowych przepisów podatkowych do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. Jest ona niezwykle ważna, bowiem przepisy regulujące stosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz zwolnień z podatku VAT, w znacznym stopniu opierają się na klasyfikacjach statystycznych.

PKWiU jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi.

Klasyfikacje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług dostępna jest w serwisie  www.klasyfikacje.gofin.pl

Wyrobami są surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów, o ile występują w obrocie. Klasyfikowane są one w oparciu o ich właściwości fizyczne oraz strukturę. W oparciu o te założenia zbudowane są również międzynarodowe klasyfikacje handlu zagranicznego: Zharmonizowany System Oznaczenia i Kodowania Towarów (HS) oraz Nomenklatura Scalona (CN).

W PKWiU zakres rzeczowy większości grupowań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji CN, to znaczy, że każde grupowanie PKWiU odpowiada całej pozycji, części pozycji lub stanowi agregat kilku pozycji CN. Klucz powiązań PKWiU 2008 - CN 2007 został przygotowany w oparciu o projekt klucza CPA 2008 - CN 2007, opracowany przez Eurostat (Urząd Statystyczny w UE).

Usługi według PKWiU to wszelkie czynności świadczone na rzecz:

 • jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
   
 • jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności z materiałów własnych wykonawcy. Każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

Przy ustalaniu właściwego grupowania PKWiU należy kierować się zasadami budowy i logiki struktury tej klasyfikacji. Szczególnie niedopuszczalne jest kierowanie się korzyściami materialnymi, względnie innymi przywilejami wynikającymi z zaklasyfikowania produktu.

Należy podkreślić, że zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta (usługodawcy) tego produktu.

2. Procedura ustalania stawki VAT - wzór wniosku o nadanie symbolu klasyfikacyjnego

W celu określenia właściwej stawki podatku VAT należy przede wszystkim sprawdzić, czy dany towar (usługa) nie korzysta ze zwolnienia z VAT lub ze stawki 0% (np. eksport lub WDT) na podstawie ustawy bądź rozporządzeń. Jeśli tak - to nie obowiązują go inne stawki podatku. Jeśli towar (usługa) nie korzysta ze stawki 0% lub zwolnienia należy sprawdzić czy wymieniony jest w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, uprawniającym do stosowania stawki 5%.

W przypadku gdy towar (usługa) nie korzysta z żadnej z ww. preferencji, należy ustalić, czy nie korzysta ze stawki 8%, tzn. czy nie jest wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1719 ze zm.).

W sytuacji gdy ten sam towar (usługa) wymieniany jest w więcej niż jednym przepisie jako uprawniony do korzystania z różnych obniżonych stawek podatkowych, to stosuje się najniższą z nich.

Jeżeli dla danego towaru lub usługi nie odnaleziono podstawy uprawniającej do stosowania jakiejkolwiek obniżonej stawki bądź zwolnienia z VAT - zastosowanie znajdzie stawka podstawowa, tj. 23%.

W razie trudności z ustaleniem symbolu PKWiU na dany towar (usługę) można wystąpić do:

Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur

Urzędu Statystycznego w Łodzi

ul. Suwalska 29

93-176 Łódź

Urząd Statystyczny oferuje pomoc w zaklasyfikowaniu:

 • działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
   
 • wyrobu lub usługi do celów podatkowych, według PKWiU,
   
 • obiektu budowlanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
   
 • środka trwałego według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
   
 • towarów eksportowanych i importowanych według Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej (CN).

Przesyłając zapytanie o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU należy opisać:

 • usługi będące przedmiotem klasyfikacji, tzn. wskazać na czym one polegają i co obejmują, na czyje zlecenie i na podstawie jakiej umowy są one świadczone, jak również kto jest właścicielem wkładu (surowca), bądź też
   
 • wyroby będące przedmiotem klasyfikacji, wskazując, jakie są to wyroby, do czego służą, jaką mają budowę lub skład (z określeniem udziału procentowego każdego składnika i sprecyzowaniem jaką pełni on rolę w wyrobie), w jakiej występują postaci, oraz ewentualnie podać numer wydanego WIT dla danego wyrobu lub stosowany kod CN.

Uwaga

Informacja wydana przez Urząd Statystyczny w Łodzi nie stanowi decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego, jednak w przypadku sporu z organami podatkowymi - stanowi podstawowy argument, którym podatnik może się posługiwać.

Wysokość opłaty za wydaną przez Urząd Statystyczny informację zależy od liczby określonych w niej symboli klasyfikacyjnych.

Przepisy nie określają wzoru urzędowego wniosku. Można go sporządzić samodzielnie. Na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Łodzi (www.stat.gov.pl) przygotowano w formie elektronicznej wzór wniosku o nadanie symbolu klasyfikacyjnego. Wniosek ten może złożyć każdy zainteresowany podmiot, podając w nim m.in. swoje dane, sformułowane zapytanie i dokładny opis przedmiotu klasyfikacji. Wniosek musi podpisać osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu. Gdy wniosek podpisuje podmiot trzeci w imieniu wnioskodawcy (np. biuro rachunkowe, księgowa), to należy załączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo.

Na kolejnych stronach prezentujemy wzór wniosku o nadanie symbolu klasyfikacyjnego, jaki znajdą Państwo na stronie Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Urząd Statystyczny Wniosek o nadanie symbolu klasyfikacyjnego

www.PodatekVAT.pl - Stawki VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.StawkiVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60