podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016

Obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-27

Sprzedajemy złom akumulatorowy (rodzaj odpadu: baterie i akumulatory ołowiowe) na zasadzie odwrotnego obciążenia. Kwotę sprzedaży uwzględniamy w deklaracji VAT-7 w pozycji 31.

1) Czy jako sprzedawca mamy obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-27?

W przypadku sprzedaży niektórych towarów obowiązują szczególne zasady rozliczania VAT należnego, polegające na przeniesieniu obowiązku rozliczenia VAT z tytułu dostawy towaru ze sprzedawcy na nabywcę. Sprzedawca taką transakcję dokumentuje fakturą bez VAT, na której powinien zamieścić wyrazy "odwrotne obciążenie".

Omawiany mechanizm ma zastosowanie do towarów wskazanych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), w tym m.in. do wymienionych w pytaniu odpadów akumulatorów, w przypadku łącznego spełnienia przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. Mianowicie ma on zastosowanie wówczas, gdy dokonującym dostawy jest podatnik VAT czynny, nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, dostawa nie jest zwolniona z VAT jako dostawa towaru używanego.

Dostawę tę sprzedawca, jak słusznie zasugerowano w pytaniu, wykazuje w pozycji 31 deklaracji VAT-7(16)składanej za okres, w którym powstał u niego obowiązek podatkowy.

Ponadto podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, mają obowiązek składania w urzędzie skarbowym zbiorczych informacji o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach. Informacje te składają sprzedawcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, a także świadczący usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (o ile te transakcje są rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia). Stanowi o tym art. 101a ustawy o VAT.

Należy przypomnieć, że omawiany obowiązek istnieje od 1 lipca 2015 r. i jest on realizowany poprzez wypełnienie druku VAT-27.


Druki VAT-27 i VAT-27K dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale podatek VAT.

 
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27) należy składać do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji podatkowych VAT za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy. Oznacza to, iż podatnik składający deklaracje VAT za okresy miesięczne ma obowiązek złożyć informację VAT-27 do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Natomiast podatnik rozliczający VAT kwartalnie - do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Reasumując, obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27), jak wynika z brzmienia art. 101a ustawy o VAT, dotyczy sprzedawcy. Zatem Czytelnik jako sprzedawca ma obowiązek składania informacji podsumowującej.

Przykład

Podatnik VAT czynny w lipcu 2016 r. sprzedał złom akumulatorowy innemu czynnemu podatnikowi VAT. Wartość sprzedaży wyniosła 1.000 zł. Sprzedaż opodatkowana jest na zasadzie odwrotnego obciążenia. Sprzedawca wystawił fakturę bez stawki i kwoty podatku i zamieścił na niej oznaczenie "odwrotne obciążenie". Sprzedawca sprzedaż tę wykaże w poz. 31 deklaracji VAT-7 za lipiec 2016 r.

Ponadto sprzedawca tę dostawę wykaże w informacji podsumowującej VAT-27 składanej za lipiec br.


2) Jakie są konsekwencje niezłożenia przez podatnika wymaganych informacji podsumowujących? Czy można być za to ukaranym grzywną?

Kto, wbrew obowiązkowi, nie składa w terminie właściwemu organowi informacji podsumowującej, naraża się na sankcje karne skarbowe. Stanowi tak art. 80a § 2 Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). Użyty w tym przepisie zwrot "informacja podsumowująca" ma znaczenie nadane mu w ustawie o VAT. Wynika to z art. 53 § 30c Kodeksu karnego skarbowego. Podatnik może więc być pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej za niezłożenie w terminie informacji podsumowującej VAT-27.

Uchybienie to kwalifikowane jest jako wykroczenie skarbowe. Grozi za nie grzywna w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Sprawy karne skarbowe związane z niezłożeniem w terminie wymaganych dokumentów podatkowych - w tym informacji podsumowujących - są jednak z reguły załatwiane w postępowaniu mandatowym. Grzywna nałożona mandatem karnym nie może przekraczać podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Mandat karny może być wystawiony, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia surowszej kary niż wspomniana grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnej pensji. Ukarany musi ponadto zgodzić się na przyjęcie mandatu karnego.


3.700 zł - maksymalna wysokość grzywny nałożonej mandatem karnym.


Konsekwencji karnych skarbowych związanych z niezłożeniem w terminie informacji podsumowującej można uniknąć dzięki tzw. czynnemu żalowi. Przewiduje to art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. "Czynny żal" to zawiadomienie złożone przez sprawcę urzędowi skarbowemu o popełnieniu czynu zabronionego - o niedostarczeniu w terminie wymaganej informacji podsumowującej. Trzeba podać w nim istotne okoliczności czynu. Zawiadomienie należy złożyć na piśmie lub przekazać ustnie do protokołu.

Sprawca musi jednak ujawnić swój występek, zanim urzędnicy we własnym zakresie dowiedzą się o całej sprawie. "Czynny żal" wyrażony w związku z niezłożeniem w terminie informacji podsumowującej będzie bezskuteczny, jeżeli zostanie złożony w czasie, gdy organ miał wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu tego wykroczenia skarbowego. Nieskuteczne będzie również zawiadomienie dokonane po rozpoczęciu przez organ czynności służbowej, np. czynności sprawdzającej, zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego - chyba że nie dostarczyła ona podstaw do wszczęcia w tej sprawie postępowania karnego skarbowego.

Grzywna za wykroczenie skarbowe w 2016 r.
minimalna grzywna 1/10 × 1.850 zł    185 zł   
maksymalna grzywna 20 × 1.850 zł    37.000 zł   
mandat karny do 2 × 1.850 zł    do 3.700 zł   

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60