podatek VAT, stawki VAT, faktura VAT, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Poradnik VAT nr 17 (353) z dnia 10.09.2013

Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r. - regulacje ustawowe

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w 2014 r. w sposób radykalny zmienią się zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Przedsiębiorcy powinni zasady te poznać jak najszybciej, po to, aby w sposób jak najmniej uciążliwy móc dostosować swoje rozliczenia do nowych regulacji.

Omawiając zagadnienia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT uwzględnione zostały zmiany wynikające z art. 5 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta oczekuje na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw.

1. Ogólna zasada powstania obowiązku podatkowego

Od 1 stycznia 2014 r. za podstawowy termin powstania obowiązku podatkowego będzie się uznawać chwilę dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi.

Ogólna zasada dotycząca powstania obowiązku podatkowego w VAT nie będzie zatem związana z datą wystawienia faktury.

Przykład

Firma X sprzedała w dniu 27 sierpnia towary firmie Y. Dostawa została potwierdzona fakturą wystawioną w dniu 2 września. W obecnym stanie prawnym obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji powstanie we wrześniu (z chwilą wystawienia faktury). Według nowych zasad, które będą obowiązywały w 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie w sierpniu - z chwilą dokonania dostawy towarów.

Za usługę wykonaną będzie się uznawać również usługę wykonaną częściowo, dla której to części określona będzie zapłata.

Jeżeli w związku ze świadczeniem usługi będą określone następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, to będzie ona uznawana za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego będą się odnosić te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Przykład

Firma X podpisała umowę z firmą Y dotyczącą usług, które będą świadczone przez okres dwóch lat. Zgodnie z zawartą umową firma Y będzie regulowała ustaloną należność za usługę. W 2014 r. firma X w każdym kolejnym miesiącu trwania umowy będzie wykazywała obowiązek podatkowy od świadczonej usługi.

Natomiast usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie będą upływać terminy płatności lub rozliczeń, uznawać się będzie za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia usługi.


2. Obowiązek podatkowy uzależniony od zapłaty

W niektórych przypadkach powstanie obowiązku podatkowego uzależnione będzie od otrzymania zapłaty. Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstawał będzie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

 • wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
 • przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
 • dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy o VAT (towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów),
 • świadczenia z tytułu zlecenia sądu powszechnego, administracyjnego, wojskowego lub prokuratury usług związanych z postępowaniami sądowymi lub przygotowawczymi, z wyjątkiem usług, do których będzie się stosować art. 28b, stanowiących import usług,
 • świadczenia usług zwolnionych z opodatkowania, do których zaliczają się wyłącznie:
  • usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;
  • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
  • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
  • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
  • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 ze zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie;
  • usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

a) spółkach,

b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną

z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi.

W ww. przypadkach obowiązek podatkowy powstanie w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

W przypadku otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, obowiązek podatkowy również powstanie w odniesieniu do otrzymanej kwoty.


3. Wystawienie faktury jako czynność decydująca o powstaniu obowiązku podatkowego w VAT

Dla niektórych rodzajów czynności, wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą wystawienia faktury. Dotyczy to:

 • usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
 • dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), oraz czynności polegających na ich drukowaniu, z wyjątkiem usług, do których będzie się stosować art. 28b, stanowiących import usług.

Należy przy tym pamiętać, że w ww. przypadkach - w myśl art. 19a ust. 7 ustawy o VAT - jeżeli podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w VAT, o którym mowa powyżej będzie dotyczyć tylko sytuacji gdy faktura będzie wystawiona:

 • na rzecz innego podatnika VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem,
 • ze względu na sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,
 • ze względu na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz innego podatnika niż wskazany powyżej,
 • z tytułu zaliczek z powyższych transakcji.

Zatem w przypadku świadczenia usług tego typu na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem, obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych, a nie szczególnych.


4. Termin płatności a obowiązek podatkowy

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, z tytułu:

 • dostaw energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego,
 • świadczenia usług:
  • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • usług gospodarki komunalnej wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT:"
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób i usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
  • z wyjątkiem usług, do których będzie stosować się art. 28b, stanowiących import usług.

Jeżeli w ww. przypadkach podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.


5. Obowiązek podatkowy w przypadku otrzymanych zaliczek

W przypadku zaliczki, zadatku, raty, przedpłaty - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania tych kwot. Podobnie będzie w przypadku otrzymania wkładu budowlanego lub mieszkaniowego przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

Wyjątkiem będą tu zatem usługi wskazane w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. W przypadku tych usług płatność przekazana przed wykonaniem usługi nie wpłynie ani na wystawienie faktury zaliczkowej, ani też na powstanie obowiązku podatkowego w VAT.


6. Przepisy przejściowe

W art. 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35) zastrzeżono, iż w odniesieniu do czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie na obowiązujących obecnie (do końca 2013 r.) zasadach.

Czynność, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, będzie się uznawać na potrzeby stosowania tego przepisu za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia wykonywania tej czynności. Czynność wykonywaną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej wykonywaniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, będzie się uznawać za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia wykonywania tej czynności.

W przypadku rozliczania mediów, dla których do dnia 31 grudnia 2013 r. wystawiono fakturę, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu wykonywania tych czynności.

Warto dodać, że na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy o VAT Minister Finansów upoważniony został do określenia, w drodze rozporządzenia, późniejszych niż wskazane w przepisie art. 19a ust. 1, 5 oraz 7-11 terminów powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej. Jeżeli Minister Finansów z upoważnienia tego skorzysta, inne niż opisane wyżej terminy powstania obowiązku podatkowego ustalone zostaną dla poszczególnych czynności w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60