podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015

Zwolnienie z VAT biur rachunkowych

W sytuacji gdy podatnik będzie świadczył wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych i nie będzie świadczył usług doradczych lub prawniczych (wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym), może korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że prowadzi usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W ramach tej działalności wykonuje czynności kompleksowej usługi księgowej dla firm, która obejmuje: wypełnianie księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, listy płac i wynagrodzeń, sporządzanie i wysyłanie z programu księgowego deklaracji podatkowych i ZUS (podpisywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym) oraz obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.

Deklaracje podatkowe i ZUS są sporządzane w ramach kompleksowej usługi księgowej i wynikają z prowadzonych ksiąg i ewidencji. Podatnik zaznaczył, że nie posiada certyfikatu księgowego ani doradcy podatkowego. W prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy usług doradztwa podatkowego, w tym reprezentowania klientów przed organami podatkowymi, nie udzielał i nie udziela porad i opinii podatkowych, prawnych i finansowych. Fakt ten potwierdzają zapisy w umowach z klientami. Sporządzone deklaracje przesyłane są elektronicznie za zgodą podatnika po złożeniu deklaracji UPL-1.

W związku z tym zadał pytanie: czy może korzystać ze zwolnienia z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT?


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Jak wskazał organ podatkowy, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Przy czym zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, ze zwolnienia tego nie korzystają podatnicy świadczący m.in. usługi prawnicze oraz w zakresie doradztwa.

Organ podatkowy wyjaśnił, biorąc pod uwagę wykładnię językową terminu "doradztwo", jak i brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym, że doradztwo podatkowe sensu stricto obejmuje czynności polegające na udzielaniu porad z zakresu podatków, czy też wskazywaniu sposobu postępowania w sprawie związanej z podatkami, w tym również na opracowaniu pewnej koncepcji czy strategii, którą np. podatnik może wykorzystać w prowadzonej przez siebie działalności. Tym samym z katalogu czynności uznawanych za doradztwo podatkowe w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym, do celów stosowania art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT powinny zostać uznane tylko czynności polegające na udzielaniu np. innym podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Natomiast czynności polegające na prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych z istoty swej bliskie są działalności zawodowej osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli czynnościom księgowym, a czynności polegające na sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych mają w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny, choćby z tego względu, że sporządzane są na podstawie innych dokumentów, w szczególności ksiąg rachunkowych. Tym samym czynności te nie stanowią doradztwa, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT, niezależnie od tego, że zostały uznane za czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 maja 2015 r., nr IBPP1/443-171/15/AW)

 Komentarz redakcji 
Należy podkreślić, że stanowisko zaprezentowane w omawianej interpretacji jest zgodne z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2015 r., nr PT3.8101.2.2015.AEW.16. Przy czym Ministerstwo w interpretacji tej wyjaśniło, że w sytuacji, gdy podatnik (świadczący usługi księgowe) będzie dodatkowo reprezentował podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach m.in. podatkowych i celnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym, czynności te, pomimo zdefiniowania ich dla potrzeb ustawy o doradztwie podatkowym jako czynności doradztwa podatkowego, mają z reguły charakter usług prawniczych, których świadczenie również nie może być objęte zwolnieniem z VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

www.PodatekVAT.pl - Zwolnienia z VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60