podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 11 (419) z dnia 10.06.2016

Refakturowanie kosztów biletu kolejowego na zagraniczną firmę

Dokonaliśmy zakupu biletów kolejowych na trasie Bydgoszcz-Berlin dla naszego pracownika, który odbędzie podróż służbową do Niemiec. Pracownik wyjeżdża na życzenie podatnika niemieckiego, w ramach zawartej umowy o współpracy. Czy możemy refakturować na zagraniczną firmę koszt biletu kolejowego? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu tego biletu?

art. 8 ust. 2a ustawy o VAT określono, iż w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Czynność tę uznaje się więc za świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT.

Refakturowanie jest rozumiane jako ponowienie czynności fakturowania, czyli ponowienie czynności dokumentowania sprzedaży. W rezultacie ostateczne obciążenie spoczywa nie na pierwotnym nabywcy usługi, lecz na jej rzeczywistym konsumencie. Jest to więc pewnego rodzaju odsprzedaż usług, w sytuacji gdy jeden z podmiotów nabywa daną usługę i następnie ją sprzedaje, przy czym sprzedawca nie jest bezpośrednim usługodawcą.

Podatnik refakturujący usługę powinien przepisać wszystkie dane dotyczące tej usługi wymienione w fakturze pierwotnej będącej podstawą refakturowania, a więc: przedmiot sprzedaży (nazwę usługi), ceny jednostkowe, wartość sprzedaży netto i brutto, a także kwotę należności.

Problem przy refakturowaniu w obrocie z zagranicą polega na tym, że zmianie może ulec miejsce świadczenia usługi i wówczas stawka podatku VAT zastosowana przy refakturowaniu będzie inna niż na fakturze pierwotnej, ewentualnie podatek VAT może nie wystąpić w ogóle.

Miejsce świadczenia usług transportowych określane jest w zależności od tego, czy usługi te świadczone są na rzecz podatników, czy też na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, a także od rodzaju transportu.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28f ustawy o VAT, usługa transportu osób opodatkowana jest w miejscu, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Miejscem świadczenia usługi transportowej jest zatem miejsce, gdzie odbywa się transport. Nie ma przy tym znaczenia, kto zleca wykonanie usługi, a także czas jej wykonywania.

W przypadku transportu osób, przewoźnik płaci podatek w każdym państwie, przez które przejeżdża, określając wartość usługi z zastosowaniem klucza kilometrowego. Jest to związane z koniecznością zarejestrowania się - co do zasady - dla celów VAT w każdym z państw znajdujących się na trasie podróży.

Zatem transport kolejowy pracownika z Polski do Niemiec należało opodatkować w obu tych państwach, przez które był on przewożony.

Czytelnik powinien więc wystawić fakturę, w której część transportu wykonanego w Polsce należy opodatkować według stawki VAT obowiązującej w kraju a część usługi wykonanej w Niemczech wykazać jako niepodlegającą opodatkowaniu.

W Polsce obowiązującą stawką VAT na usługi transportu pasażerów jest 8%. Jeśli jednak byłby to transport międzynarodowy, usługa podlegałaby opodatkowaniu stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Międzynarodowym transportem osób, jest przewóz lub inny sposób ich przemieszczania środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,

b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).

Usługa opisana w pytaniu spełnia definicję transportu międzynarodowego, w związku z czym, jeśli Czytelnik będzie w posiadaniu międzynarodowego biletu kolejowego, wystawionego przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera, będzie mógł refakturować tę czynność ze stawką 0%, w tej części, która przebiega przez terytorium Polski.

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego nie tylko w stosunku do zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi, ale również związanych z czynnościami, które nie są opodatkowane w Polsce ze względu na miejsce ich świadczenia (określone zgodnie z art. 28b-28n ustawy o VAT).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że podatnik ma prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Prawo to przysługuje również wówczas, gdy podatnik nie wykazuje usług w deklaracji VAT w poz. 11 (gdyż VAT rozliczany jest w innym kraju Unii).

Zatem podstawowym warunkiem odliczenia VAT jest, aby dana transakcja, w sytuacji gdyby została wykonana na terytorium Polski, dawała prawo do odliczenia VAT. Transakcja ta powinna więc dotyczyć czynności opodatkowanej według właściwej stawki (w tym 0%), gdyż zgodnie z generalną zasadą, kwota podatku naliczonego podlega odliczeniu tylko w takim zakresie, w jakim jest związana z czynnościami opodatkowanymi, a jednocześnie nie zachodzą przesłanki wyłączające odliczenie określone w art. 88 ustawy o VAT.

Transport kolejowy pasażerów podlega w Polsce opodatkowaniu, zatem nie ma przeszkód aby Czytelnik dokonał odliczenia podatku VAT od zakupu biletu kolejowego, który jest przedmiotem późniejszego refakturowania.

Reasumując

W sytuacji opisanej w pytaniu Czytelnik powinien dokonać refakturowania usług transportu kolejowego osób na niemieckiego podatnika. Część usługi wykonana w Polsce będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0% z uwagi na to, że stanowi transport międzynarodowy. Pozostałą część przewozu wykonaną w Niemczech, należy uznać za niepodlegającą opodatkowaniu.

Jednocześnie, zakup biletu kolejowego, który jest przedmiotem późniejszego refakturowania, uprawnia do dokonania odliczenia podatku naliczonego.

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60