podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 13 (589) z dnia 10.07.2023

Zwrot zaimportowanego wcześniej towaru - rozliczenie podatku VAT

Kupiliśmy towar z Wielkiej Brytanii, zapłaciliśmy cło oraz podatek VAT od importu i odliczyliśmy podatek naliczony. Towar okazał się wadliwy, więc w ramach reklamacji odesłaliśmy go sprzedawcy, który w zamian przysłał nam towar pozbawiony wad. Czy odsyłając towar powinniśmy przyjąć, że jest to eksport towarów podlegający opodatkowaniu? Czy mamy prawo do zwrotu zapłaconego wcześniej podatku VAT od importu towarów, które następnie zwróciliśmy? Czy otrzymanie nowego towaru wiąże się z obowiązkiem rozliczenia jego importu?

Problem opisany przez Czytelnika dotyczy sytuacji, w której po dokonaniu importu towarów, nastąpił ich zwrot, w związku z uznaną reklamacją.

Wywóz uprzednio zaimportowanych towarów nie stanowi w tej sytuacji eksportu w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Przypomnijmy, że eksportem towarów w myśl art. 2 pkt 8 ustawy jest dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Zwrot zakupionych towarów w ramach reklamacji nie jest dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu.

Istnieje możliwość odzyskania zapłaconego wcześniej podatku VAT od importu zawracanych towarów, ale w sytuacji, o której mowa w pytaniu jest to niemożliwe.

Zwrot podatku VAT zapłaconego od importu towarów w związku z ich reklamacją uregulowany został w § 5 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia. W myśl tego przepisu, zwrot podatku zapłaconego od importu towarów przysługuje podatnikom, którzy dokonali wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej w związku z ich reklamacją.

Należy zaznaczyć, iż zwrot podatku przysługuje podmiotom, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) złożyły zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej oraz u których sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ustawy i które nie wykonują wyłącznie czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy i przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy;

2) w całości zapłaciły podatek należny z tytułu importu towarów;

3) posiadają dokument celny stwierdzający dokonanie importu towarów, o których mowa w § 5 ust. 1, z którego wynika kwota podatku naliczonego z tytułu importu tych towarów;

4) były importerami tych towarów i posiadają związane z tym dokumenty celne;

5) posiadają dokument potwierdzający wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

Zwrot podatku, o którym mowa powyżej, następuje na wniosek podatnika, który należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego (właściwego do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego).

Urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy podatnika nie później niż w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dołączonymi dokumentami.

Zwrot podatku zapłaconego od importu reklamowanych towarów nie przysługuje, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub prawo do jego zwrotu. Nie dotyczy również podatku naliczonego zapłaconego z tytułu importu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, jeżeli wywóz towaru nastąpił po upływie miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano importu.

Powyższe wyłączenia wynikają z § 5 ust. 6 ww. rozporządzenia a zwrot towaru w takich przypadkach w ramach reklamacji, nie wywoła żadnych skutków w podatku VAT.

Z uwagi na to, że Czytelnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie może on skorzystać z prawa do zwrotu, o którym mowa w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Dostawca w ramach uznanej reklamacji wysłał nieodpłatnie do Polski towar pozbawiony wad. W takim przypadku Czytelnik będzie musiał rozliczyć import towarów.

Import towarów zdefiniowany został w art. 2 pkt 7 ustawy o VAT jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (spoza terytorium Unii Europejskiej) na terytorium Unii Europejskiej.

Ustawodawca w art. 5 ustawy o VAT, określił, iż opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2) eksport towarów,

3) import towarów na terytorium kraju - rozumiany jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju,

4) towary objęte remanentem likwidacyjnym,

5) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

6) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Import towarów podlega zatem opodatkowaniu niezależnie od tego czy realizowany jest odpłatnie czy bez wynagrodzenia. Ustawodawca nie wskazał, że opodatkowaniu podlega wyłącznie import towarów o charakterze odpłatnym.

Jeśli więc Czytelnik dokonał przywozu towarów spoza terytorium UE do Polski, to ma obowiązek rozliczenia ich importu, bez względu na to czy towary otrzymał za wynagrodzeniem czy bez.

Obowiązkiem Czytelnika jest zatem uiszczenie należnego podatku VAT z tytułu importu towarów. Jednocześnie, kwota podatku należnego z tego tytułu stanowi dla podatnika podatek naliczony. W imporcie towarów bowiem, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego i deklaracji importowej, a w sytuacji, o której mowa w art. 33a - kwota podatku należnego z tytułu importu towarów.

Zatem w przypadku importu towarów podatek naliczony podlegający odliczeniu wynika zasadniczo z dokumentu celnego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od importu towarów nie jest uzależnione od faktycznego nabycia towarów ani też od tego, czy import dokonany był za wynagrodzeniem. Import towarów - jak wynika z definicji zawartej w art. 2 pkt 7 ustawy o VAT - jest to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE. Nie ma tu mowy o przywozie towarów w związku z dokonaniem ich nabycia, czyli przeniesieniem prawa do dysponowania towarami jak właściciel.

Przepisy ustawy o VAT formułują w art. 86 ust. 1 ogólną zasadę odliczania podatku naliczonego. Prawo do odliczenia tego podatku przede wszystkim związane jest z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

W momencie zakupu podatnik określa więc, czy dany zakup będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną. Jeżeli zakup był dokonany (choćby pośrednio lub tylko potencjalnie) w celu osiągnięcia przychodu opodatkowanego, podatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jeśli otrzymany nieodpłatnie towar od kontrahenta zagranicznego związany będzie z dokonaniem sprzedaży opodatkowanej, to Czytelnik ma prawo odliczyć VAT określony w dokumencie celnym.

Reasumując

Zwrot zaimportowanych wcześniej towarów w ramach reklamacji, nie wywołuje u podatnika, który dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu tego importu, żadnych konsekwencji.

Czytelnik nie jest zobligowany ani uprawniony do dokonywania korekty podatku należnego ani naliczonego. Nie otrzyma on również zwrotu nadpłaconego podatku należnego z tytułu importu, gdyż miał prawo do jego odliczenia.

W sytuacji gdy kontrahent spoza Unii w ramach reklamacji dostarczy nowy (niewadliwy) towar, wówczas ponownie wystąpi import towarów. W takim przypadku podatnik dokona odliczenia VAT wynikającego z dokumentu celnego.

Nie ma tu znaczenia fakt, że już raz wystąpił VAT naliczony (przy pierwszym przywozie towaru), który został przez podatnika odliczony.

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.