podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 18 (426) z dnia 20.09.2016

Kurs walut w imporcie usług a data dokonania zapłaty za usługi

Dokonujemy importu usług sportowych. Dokonaliśmy zapłaty całości należności przed wykonaniem tych usług. Według jakiego kursu walut należy dokonać przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturze? Czy ma to być kurs z dnia dokonania przez nas zapłaty czy otrzymania należności przez zagranicznego usługodawcę?

Zasady przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote określone są w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, przeliczenia na złote, co do zasady, dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może również wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro należy przeliczyć z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

W sytuacji gdy podatnik wystawi fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, zastosowanie znajdzie zasada przeliczenia na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (i odpowiednio ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury).

Przede wszystkim należy więc ustalić moment powstania obowiązku podatkowego dla nabytych usług.

Dla importu usług obowiązek podatkowy powstaje generalnie w tych samych terminach, co w przypadku usług świadczonych przez podmioty krajowe, czyli z chwilą wykonania usługi.

Jeżeli usługa przyjmowana jest częściowo i dla każdej części określono zapłatę, usługę uznaje się za wykonaną, a to znaczy, że od tej części powstaje obowiązek podatkowy.

Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Jeśli przed wykonaniem usługi nabywca uiszcza zaliczkę (przedpłatę, ratę, itp.) - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej uiszczenia.

Ministerstwo Finansów wskazuje wprost, że przepisy art. 19a mają odpowiednie zastosowanie również do eksportu towarów oraz dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym importu usług). Również w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów (dostępnej na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl) dotyczącej określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r. wskazano, że w odniesieniu do importu usług nie ma odrębnych regulacji a w zamieszczonym tam przykładzie dotyczącym powstania obowiązku podatkowego od tej transakcji jako datę powstania obowiązku podatkowego przyjęto moment dokonania zapłaty.

Jeśli więc do importu usług należy odpowiednio stosować ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego, które wskazują, że jest to moment wykonania usługi, to naszym zdaniem w ten sam sposób należy potraktować opodatkowanie zaliczki. Przepis art. 19a ust. 8 dotyczący momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania zaliczki należy odpowiednio zastosować do importu usług i uznać, że otrzymanie przez zagranicznego usługodawcę zaliczki przed wykonaniem usługi, generuje obowiązek podatkowy.

Odpowiednie stosowanie przepisu to stosowanie go w sposób możliwy do realizacji przez podatnika. Względy praktyczne po stronie usługobiorcy przemawiają za tym, aby rozpoznawał on obowiązek podatkowy z chwilą zapłacenia zaliczki. Gdyby uznać, że jest to moment otrzymania zapłaty przez usługodawcę, to krajowi podatnicy mieliby kłopot ze śledzeniem losów przelewu a przecież moment wpływu należności na konto bankowe kontrahenta może nie być w ogóle znany polskiemu usługobiorcy.

Z tego względu, zdaniem naszej redakcji moment powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług powstaje z chwilą zapłaty zaliczki przez usługobiorcę, a nie jej otrzymania przez usługodawcę.

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 lutego 2014 r., nr IPPP3/443-1083/13-2/JK.

Reasumując

Do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturze dokumentującej import usług sportowych, Czytelnik powinien zastosować kurs walut z dnia poprzedzającego dzień dokonania zapłaty należności.

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60