podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Zmiany w dokumentowaniu zwrotu w systemie TAX FREE

1. Warunki otrzymania zwrotu VAT przez podróżnych

System zwrotu VAT podróżnym, zwany TAX FREE stosowany jest w dość wąskim zakresie. Prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju przysługuje bowiem wyłącznie osobom fizycznym niemającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwanymi "podróżnymi", które wywiozły zakupione towary w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym poza terytorium Unii Europejskiej (art. 126 ustawy o VAT).

Bagaż osobisty, zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy, to cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju, jak również bagaż, który przedstawi on później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo odpowiedzialne za jego przewóz. Bagaż osobisty obejmuje paliwo znajdujące się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwo znajdujące się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów.

Aby podróżny mógł ubiegać się o zwrot podatku VAT, minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem musi wynosić 300 zł.

Kwota ta określona została przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 500) i dotyczy zakupów wynikających z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę.

Zwrot podatku dokonywany jest w złotych polskich. Podmiot uprawniony do dokonywania zwrotów, ma prawo do pobrania prowizji od dokonanego zwrotu, z której rozlicza się ze sprzedawcą.

Podróżny może otrzymać zwrot w formie wypłaty gotówkowej, polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

2. Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym zwrotu VAT podróżnym

Minister Finansów - na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy - został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia:

 • wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów w ramach TAX FREE;
   
 • wzoru stempla, którym urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów;
   
 • niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument wystawiany przez sprzedawcę,

co też uczynił w rozporządzeniu wykonawczym z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 426 ze zm.).

Powyższe rozporządzenie, z uwagi na konieczność dostosowania użytej w nim terminologii do postanowień ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 ze zm.), którą zmieniona została ustawa o VAT, wymagało wprowadzenia pewnych modyfikacji.

W związku z tym z dniem 1 marca br. weszło życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. poz. 363).

Zmiany polegają na zastąpieniu pojęcia "funkcjonariusz celny" wyrazami "funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej", "urząd celny" wyrazami "urząd celno-skarbowy" a zamiast pojęcia "oddział celny" jest teraz "oddział celny urzędu celno-skarbowego".

W rozporządzeniu przewidziano również przepisy przejściowe umożliwiające stosowanie obowiązujących do końca lutego br. dokumentów będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym w okresie do 31 grudnia 2017 r. Do końca 2017 r. można również stosować dotychczas używane stemple z numeratorem do potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

3. Dokument, znak i stempel stosowany w systemie TAX FREE

Ustawodawca nie określił wzoru dokumentu wystawianego przez sprzedawcę, jednak w rozporządzeniu znajdziemy informacje o tym, jakie dane powinny się w nim znaleźć.

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia dokument ten musi zawierać:

 • napis: "ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH", a pod nim: "TAX FREE FOR TOURISTS";
   
 • numer dokumentu;
   
 • dane sprzedawcy: nazwę, adres, NIP;
   
 • nazwę miejscowości i datę dokonania sprzedaży;
   
 • nazwisko i imię podróżnego;
   
 • adres podróżnego obejmujący: kraj, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu, lokalu;
   
 • numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;
   
 • nazwę sprzedanego towaru, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;
   
 • podpis podróżnego oraz czytelny podpis sprzedającego;
   
 • informację: "Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej o zwrot podatku od towarów i usług od nabytych towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej - art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).";
   
 • napis: "Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej" oraz miejsce na podpis funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej i pieczęć "Polska-Cło";
   
 • miejsce na stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
   
 • formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu; w przypadku gdy zwrot podatku ma:
   
  • zostać dokonany w formie wypłaty gotówkowej, należy zamieścić napis: "Zwrot podatku w kwocie......... zł........ gr otrzymałem (-łam) ", a pod nim wskazać miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku oraz podpis podróżnego,
    
  • nastąpić w formie bezgotówkowej, należy podać, w jakiej postaci zwrot podatku ma nastąpić;
    
 • miejsce na uwagi urzędowe.

W tym samym rozporządzeniu z 28 marca 2011 r. w załącznikach znajduje się "Wzór znaku do oznaczania punktów sprzedaży towarów informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług" oraz "Wzór stempla potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej na dokumencie będącym podstawą do zwrotu podróżnym podatku od towarów i usług".

Wzór stempla potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej
na dokumencie będącym podstawą do zwrotu podróżnym podatku
od towarów i usług

Stempel ma kształt prostokąta o wymiarach 47 × 25 mm.

W górnej części stempla znajduje się nazwa urzędu celno-skarbowego potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Pod nazwą urzędu celno-skarbowego umieszczony jest sześciocyfrowy kod identyfikacyjny oddziału celnego urzędu celno-skarbowego, na obszarze właściwości którego znajduje się dany punkt potwierdzeń wywozu, a obok niego czterocyfrowy numer stempla.

Przed numerem kodu identyfikacyjnego oddziału celnego urzędu celno-skarbowego, po numerze tego kodu, a także przed numerem stempla i po numerze stempla, umieszczona jest gwiazdka.

Wysokość liter i cyfr znajdujących się w górnej części stempla wynosi 3 mm.

W centralnej części stempla umieszczone są: pięciocyfrowy numer, zmieniający się przy każdorazowym przystawieniu stempla, oraz datownik - w układzie RR-MM-DD (dwucyfrowe oznaczenie roku, dwucyfrowe oznaczenie miesiąca i dwucyfrowe oznaczenie dnia). Wysokość cyfr w tej części stempla wynosi 3,5 mm.

W dolnej części stempla znajduje się napis "VAT-ZWROT", którego litery mają 4 mm wysokości. Przed tym napisem, a także po nim, umieszczony jest krzyżyk.

Wzór znaku do oznaczania punktów sprzedaży towarów, informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług

Wzór

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.