podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017

Import towarów - wykazanie w ewidencji VAT i JPK

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję importu towarów (nowej odzieży). Nie korzystam z uproszczonej procedury celnej. W jaki sposób powinienem ująć poświadczone zgłoszenie celne w rejestrze VAT i JPK, tj. czy w danych kontrahenta powinienem wskazywać urząd celny, czy kontrahenta, od którego kupiłem towar oraz czy numerem faktury będzie numer dokumentu celnego (PZC)?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu Czytelnik powinien, naszym zdaniem, ująć w ewidencji VAT i w strukturze JPK_VAT dane kontrahenta, od którego nabył towar i numer dokumentu celnego, tj. PZC.

Ustawowe uregulowania dotyczące importu towarów

Import towarów zdefiniowany został w art. 2 pkt 7 ustawy o VAT jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Importerzy (podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w imporcie towarów, zostały wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT) są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku z uwzględnieniem obowiązujących stawek (z zastrzeżeniem, które dotyczy podatników stosujących odprawę scentralizowaną). Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. Jeżeli jednak importer stosuje uproszczone procedury celne, to wówczas - po spełnieniu ustawowych warunków wskazanych w art. 33a ustawy o VAT - może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (powyższe nie dotyczy sytuacji wskazanej przez Czytelnika).

Natomiast generalne zasady odliczania VAT w przypadku importu towarów zostały uregulowane w art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Podatnik ma prawo odliczyć VAT w zakresie, w jakim towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (z wyłączeniami niemającymi znaczenia w przypadku importu dokonywanego przez Czytelnika). W imporcie towarów kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku:

  • wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
     
  • należnego (w przypadku uproszczonych procedur celnych),
     
  • wynikająca z deklaracji importowej (w przypadku odprawy scentralizowanej).

Na temat dokumentów uprawniających do odliczenia VAT z tytułu importu towarów pisaliśmy w BI nr 11 z 10 kwietnia 2016 r. Wskazaliśmy wówczas, że przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji dokumentu celnego. Uwzględniając przepisy celne należy jednak stwierdzić, że dokumentami celnymi w przypadku importu towarów są dokument SAD (przy papierowej formie zgłoszenia celnego) lub poświadczone zgłoszenie celne PZC (przy elektronicznym zgłoszeniu celnym).

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
Biuletynie Informacyjnym nr 11 z 10.04.2016 r.
na str. 19-21

Podatnik ma zatem prawo do odliczenia VAT z tytułu importu towarów zgłoszonych do odprawy celnej, wynikającego z takich dokumentów celnych jak SAD lub PZC. Prawo to przysługuje oczywiście pod warunkiem, że podatnik wykorzystuje importowane towary do czynności opodatkowanych i ustawodawca nie przewidział ograniczeń w prawie do odliczenia.

Import towaru a ewidencja VAT i JPK_VAT

Z sytuacji przedstawionej w pytaniu wynika, że Czytelnik dokonuje importu towarów (nowej odzieży) i nie korzysta z uproszczonej procedury celnej. W związku z powyższym, Czytelnik wykaże import towarów w ewidencji (i deklaracji) VAT tylko po stronie podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, czynni podatnicy VAT są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Natomiast struktura JPK_VAT jest informacją o ewidencji VAT i musi być zgodna z deklaracją VAT, czyli tym samym musi zawierać wszystkie dane wskazane w ewidencji VAT służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, wykazując import towarów w ewidencji VAT (i w konsekwencji w JPK_VAT), Czytelnik powinien - naszym zdaniem - wskazać dane kontrahenta, od którego nabył towar (a nie urzędu celnego) i numer dokumentu celnego (tu: PZC) - ten dokument jest bowiem podstawą odliczenia VAT.

www.PodatekVAT.pl - Obrót z zagranicą:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60